POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY WYDARZENIAONLINE.PL

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w ramach platformy internetowej będącej narzędziem
umożliwiająca uczestnictwo w Wydarzeniach online, dostarczanej przez Usługodawcę (dalej jako: ,,Platforma”,
,,Platforma internetowa”). Administratorem danych osobowych (dalej również jako: ,,Administrator”) jest
Blu Experience sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 1531-155 Kraków, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000495773, NIP: 9452177517, REGON: 123030655,, o kapitale
zakładowym 50.000,00 zł,.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Platformy.
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,
nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
prawa.
Adresatem Usług Platformy nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje
celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.
W Platformie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w
szczególności umożliwiające Użytkownikowi podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub
ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać
dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są
współadministratorami danych osobowych.
DANE OSOBOWE
Administrator danych osobowych – z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się poprzez:
– listu poleconego wysłanego pod adres pocztowy: ul. Warszawska 15; 31-155 Kraków;
– wiadomości e-mail na adres: kontakt@wydarzeniaonline.pl
– interaktywnego chatu dostępnego w Platformie.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

– w celu kontaktu z Użytkownikiem – w przypadku gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem
interaktywnego chatu dostępnego w Platformie – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe
podany w ramach formularza chatu, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki,
lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
– w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym
i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej
procedury prawnej;
– marketingu naszych usług oraz towarów i usług naszych partnerów, w tym remarketingu – w tym celu
przetwarzamy dane, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”, a w
szczególności historia wyszukiwania, kliknięcia w Platformie, daty logowania, historii i Twojej aktywności
związanej z naszą komunikacją. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w
celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi, w tym personalizowanymi reklamami poza
Platformą i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu
naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Platforma. Szczegóły na ten temat znajdziesz w
zapisach dotyczących plików „cookies” w Polityce cookies;
– rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników – w tym celu
przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i
wnioskach, oraz pytaniach zawartych w innej formie. W tym celu przetwarzamy też inne dane osobowe
podane przez Ciebie, w tym dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
Dla pełnej jasności dokonywanych przez nas czynności, jeszcze raz, szczególnie zwracamy uwagę, że
Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych
reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej
w Polityce cookies
Z uwagi na wykorzystanie w Platformie tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających Użytkownikowi
podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u
dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako
samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie Platformy, przeglądarka z której korzystasz
może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z Platformy oraz m.in. Twój adres IP. Informacje
takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany,
dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym.
Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla
innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.
Jeśli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane
zebrane w trakcie wejścia na Platformę do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wejściem na Platformę
zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz –
zgodnie z jej ustawieniami.
Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w
wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych
osobowych.
Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w
ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod
następującymi adresami:
http://www.facebook.com/policy.php;
https://policies.google.com/privacy;

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
– dane kontaktowe;
– dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
– dane marketingowe.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas jako Administratora przez okres niezbędny do realizacji działań
marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w
następujących przypadkach:
– kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
– kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
– po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3
lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Platformą. Dane te nie
będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia
zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez
Użytkownika.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być
wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości
sprzedażowych.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
– organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to zwrócą;
– dostawcom usług, z którymi współpracujemy dostarczając infrastrukturę Platformy. Wykaz dostawców
znajdziesz pod linkiem: ………………………………………………………………………………………….
Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies
wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w Polityce cookies.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza
terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie
zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych
przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie Tarcza Prywatności ustanowionym na mocy decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez
Tarczę Prywatności UE-USA.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY
Na podstawie RODO masz prawo do:
1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy
Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
– dostępu do danych;
– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
– uzyskania kopii swoich danych osobowych.
2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe,
możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora
uzupełnienia tych danych.
3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego
żądać gdy:
– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
– wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją
zgodę;
– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane
z marketingiem bezpośrednim;

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania
niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.
4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz tego
żądać gdy:
– kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy
przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych
zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
– Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
– gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy
prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec
podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym
momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub stronę trzecią;
– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo do otrzymania od
Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub
zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest
to technicznie możliwe).
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie
ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej
cofnięciem.
8) skargi do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi
wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca
od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez
Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na

skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim
przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.